top of page

קיבוע זכויות מהו ואיך הוא יכול לחסוך לכם כסף בפנסיה?

קיבוע זכויות מהו ואיך הוא יכול לחסוך לכם כסף בפנסיה?

לכל אדם שמתחיל לקבל את קצבת הזקנה שלו (קרי , קצבה מזכה) החל מגיל 67 לגבר , 62 לאשה זכאי למחסנית של 853,560₪ (נכון 2023) שאותו זכאי הפורש להחיל פטור על הקצבה שלו לחלופין למשוך כסכום חד פעמי מהחסכונות הפנסיוניות שלו (נוסחת השילוב). פטור שהולך וגדל ויגיע עד 2025 לכ1,000,000 ₪.

ניראה כי פנסיונרים רבים אינם מכירים את ההטבה הזאת ורק 58,000 פנסיונרים ניצלו זאת ב5 שנים האחרונות.

אופן חישוב הפטור על קצבה מזכה מחושב באופן הבא:

1. 35% פטור מתקרת קצבה מזכה (9,120₪ 2023). הפטור מותנה באי משיכת פיצויים ב32 שנה האחרונות ממעסיקים.

2. פטור נוסף הולך וגדל (עד 32% - 2025) שאינו מותנה במשיכת פיצויים.

למעשה , בשנת 2021 הפטור עומד על 52% או 4,742₪ לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

בעזרת טופס 161 ד' – טופס קיבוע זכויות אותו פנסיונר יכול להמיר את אותה מחסנית ("יתרת הון פטורה") כנגד הפטור והטבת המס על הקצבה המזכה.

ככל שנבחר לנצל את הכספים למשיכה הונית כסכום חד פעמי נקטין את גובה הפטור על הקצבה המזכה.

חשוב לציין! קיימת פגיעה של 1.35 ₪ על כל 1 ₪ משיכת כספי פיצויים פטורים .

להלן דוג' :

דוד עבד 32 שנה במפעל , בעת עזיבתו נתקבלו כספי פיצויים פטורים ע"ס 250,000 ₪.

הפגיעה ביתרת ההון הפטורה : 250,000 * 1.35 = 337,500 ₪.

יתרת ההון הפטורה : 740,000 – 337,500 = 402,500 ₪.

פטור על הקצבה : 402,500 / 180 = 2235 ₪.

טופס 161 ד' מכיל סעיפים נוספים כגון :

- מענקים פטורים - יש לציין מענקי פרישה פטורים ממס אותם קיבלתם במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה. המענקים הללו יקזזו את הסכום הפטור שיעמוד לרשותכם.

- היוון קצבאות בעבר – במידה ובוצע היוון בעבר , בד"כ פורשי צה"ל.

- המשך עבודה – יש לציין במידה וממשיכים לעבוד לאחר קבלת קצבה מזכה.

- משיכה עתידית של כספי פיצויים פטורים – במידה ואתם עדיין עובדים אצל אותו מעסיק ורוצים למשוך מענקים פטורים עתידיים - יש לציין זאת למרות שהמשיכה תהיה בעתיד. רשות המסים תכפיל כבר עכשיו ב1.35 ותקטין את יתרת ההון הפטורה.

- בקשה לחישוב הפטור טרם שנת 2012 – לפני תיקון 190 בשנת 2012 הייתה נוסחה אחרת לחישוב הפטור על קצבה מזכה , מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר ינואר 2012 אך משך מענקים פטורים בתקופה של 15 שנים לפני קבלת הקצבה המזכה רשאי לבחור לפי איזה כללים יחושב הפטור על הקצבה המזכה.

- כספים אותם מתכוונים להוון בעתיד בפטור ממס – ליעד בעתיד סכומים לצורך היוון קצבה בפטור ממס. חשוב לזכור כי יעוד סכומים אלו יקטין את יתרת ההון הפטורה ואת הפטור ממס על קצבה מזכה.

- כיצד לנצל את השינוי בפטור בעתיד – הגדלת קצבה או הגדלת ההון.

חשוב לציין , טופס קיבוע זכויות הנו טופס מחייב שאי אפשר להתחרט והוא מלווה את הפורש לכל ימי חייו לכן , רצוי ומומלץ לבצע תכנון פרישה מסודר טרם הגשת טופס זה.

bottom of page