top of page

אמנת שירות

אמנת שירות ללקוחות

איתי טיטלבוים סוכן ביטוח פנסיוני

מ"ר 037212610

 

אמנת שירות  (service level agreement) זאת ללקוחותיי באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:

  1. סוכן הביטוח , בעל הרישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.

  2. סוכן הביטוח יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו , לרבות דרכי התקשרות , ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.

  3. סוכן הביטוח ייתן מענה מתאים לצרכיי לקוח, תוך שבעת ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח אתו.

  4. סוכן הביטוח יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו , יספק מענה ראשוני לכל פנייה ,וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן , וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.

  5. סוכן הביטוח ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך ,וכן להעביר בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר ,והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

  6. סוכן הביטוח ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין , לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעת ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.

  7. סוכן הביטוח ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה , מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדים בפניו בהליך יישוב התביעה.

על החתום

איתי טיטלבוים

bottom of page