על סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה שמעתם?

(א) בסעיף זה –

"המועד הקובע" – יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

"התקרה המוטבת" – סכום של 64,200 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2022).

"ריבית" – ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכנית חיסכון.

(ב) יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על התקרה המוטבת, זכאי לניכוי בסך של 10,080 שקלים חדשים (נכון לשנת 2022) (בסעיף זה – הניכוי המותר) מהכנסתו החייבת מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית; ואולם אם עלתה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס על התקרה המוטבת, יהיה זכאי לניכוי מתואם; לעניין זה, "ניכוי מתואם"- הניכוי המותר, לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו, על התקרה המוטבת.

(ג)

(1) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף קטן זה - גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,800 שקלים חדשים (נכון לשנת 2022) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

(2) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה (1), לניכוי בסך של 16,920 שקלים חדשים (נכון לשנת 2022) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.


מה הכוונה?

כל מי שנולד לפני 1/1948 זכאי להטבת מס המדינה לפי התקרות הנ"ל

יחיד 13,800 ₪ (נכון 2022) , זוג 16,920 ₪ על רווחי הון.

הטבה זאת מאפשרת לגמלאים להשקיע את כספם בפוליסות חסכון בחברות ביטוח ובכך הם נהנים מיתרונות רבים של מסלולי השקעה מגוונים , נזילות הכספים , דמי ניהול זולים וכאמור פטור ממס רווחי הון.

זכאי להטבה, יחיד או זוגי, ייהנה/ייהנו מהחזר מס בפועל של עד 3,450 שקל לאדם, או 4,230שקל לזוג (25% מסכום הרווח הריאלי הפטור - ליחיד 13.8 אלף שקל, לזוג - 16.9 אלף שקל).


חשוב לציין!

החישוב הוא מאז ההפקדה או המכירה הרעיונית הקודמת ,התחשבנות המס היא רק בשנת מס נוכחית .

מידי שנה ניתן לבצע מכירה רעיונית , זה נעשה בטופס פשוט שיש להעביר לחברת הביטוח על מנת לנצל את הטבה זאת מול רשויות המס.

כמו כן, לצורך קבלת החזר מס יש להגיש דוח שנתי בצירוף טופס 867 מחברת הביטוח.