top of page

רצף פיצויים או רצף קצבה?

רצף פיצוים או קצבה?

כאשר מפקידים עבורכם לקופה פנסיונית לגיל פרישה , הכספים מחולקים ל3 חלקים : תגמולי עובד ,תגמולי מעסיק ופיצויים.


כספי התגמולים לא ניתנים למשיכה אלא כקצבה בלבד* (תיקון 3) (קצבה מזכה/מוכרת) וכספי הפיצויים דינם שונה.

בעת עזיבת עבודה מתקיים אירוע מס על כספי הפיצויים וישנו חלק פטור ממס וישנו חלק חייב.

(תקרה פטורה : מספר שנות העבודה כפול 12,380 נכון ל2019) כל מה שצבור מעל חייב.


לדוג' : עובד עבד 5 שנים , שכר 15,000 ביום עזיבתו. צבירת פיצויים = 5 שנים כפול 15,000 = 75,000 ₪ (מתוך זה פטור 12,380 כפול 5 שנים = 61,900 ₪).

במידה והעובד מושך את כספי הפיצויים ישנה חבות במס (לפי המס השולי) על הפער - 13,100 ₪.


כאמור , לא מומלץ למשוך בכלל את כספי הפיצויים

א. כספי הפיצויים מהווים 40% מסך החיסכון הפנסיוני והקצבה לגיל פרישה.

ב. בעקבות תיקונים שנערכו לאחרונה בפקודת מס הכנסה (תיקון 190), נקבע כי משיכת כספי פיצויים פטורים ממס ב-32 שנות העבודה האחרונות שקדמו לפרישה תיפגע בפטור ממס שיינתן לקצבת הזקנה של העובד לאחר פרישתו.


מה עושים?

רצף קצבה מהו? (פיצויים קצבתיים)

ניתן לייעד את כספי הפיצויים לקצבה העתידית בכך העובד דוחה את התחשבנות המס עד למועד הפרישה, כלומר במקום לשלם מס על הפיצויים כיום, הוא יקבל בגינם קצבה חודשית בפרישה, שעליה יחולו כללי המס על קצבאות.

חשוב לציין! במידה ומעוניינים למשוך את כספי הפיצויים הפטורים (כאמור , לא מומלץ) ניתן לייעד רק את כספי פיצויים החייבים לרצף קצבה.

בכל עת ניתן לבצע חרטה מרצף קצבה , הכספים הפטורים יישארו פטורים לפי הפטור העדכני , החייבים דינם במס. (מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע פנסיוני לעניין חרטה מרצף קצבה מאחר ויש משמעות לתאריך החרטה וקיזוז שנות פריסת מס).


רצף פיצויים מהו?(פיצויים הוניים)

עובד שרוצה לא להתחשבן על כספי הפיצויים עכשיו , אלא לדחות את התחשבנות המס למעסיק הבא או לגיל פרישה.

בדרך זו תשלום המס על הפיצויים נדחה ממועד סיום ההעסקה במקום העבודה הקודם למועד הסיום אצל המעסיק החדש. אם יבחר העובד למשוך את הכספים לאחר סיום העסקתו אצל המעסיק החדש, הוא ייהנה מפטור שיחושב על פי תקרת הפטור שתהיה תקפה במועד זה (לרוב גובה התקרה עולה עם השנים, כלומר הסכום הפטור ממס הוא גבוה יותר, ומשלמים מס מופחת), הוותק באותו מועד (שיחושב לפי צירוף כל תקופות ההעסקה בשני מקומות העבודה) ומדרגות המס במועד עזיבת מקום העבודה החדש.


חשוב לציין! ברצף פיצויים לא ניתן למשוך הכספים הפטורים ובתנאי שיתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש בתוך שנה ממועד סיום העסקתו אצל המעסיק הקודם. באופן הזה ייווצר "רצף" בין תקופות ההעסקה, כאשר כספי הפיצויים מהמעסיק הקודם יתווספו לכספי הפיצויים של המעסיק החדש, והם יעמדו לרשות העובד בעת סיום העסקתו אצל המעסיק החדש . הודעה לרשות המיסים 3 חודשים ביום עזיבת עבודה.

ניתן להתחרט על מהלך של רצף פיצויים.

אפשרות ראשונה לביצוע החרטה היא במהלך השנה הראשונה, במידה ולא מצאת מעסיק חדש שיפקיד לך כספי פיצויים אתה חייב לפנות לפקיד השומה ולבצע חזרה מרצף פיצויים.

אפשרות שנייה, לבצע חרטה מרצף פיצויים היא עד שנתיים ממועד הבקשה (סיום העסקה אצל מעסיק קודם).

כאמור לסיים את רצף הפיצויים בסיום העבודה אצל המעסיק הנוכחי ולבצע התחשבנות מס.


חשוב לציין! חרטה לאחר שנתיים ממועד הבחירה ברצף גורמת לאיבוד מלוא הפטור על כספי הפיצויים.


ישנם טפסים ייעודיים בעת סיום עבודה שיש להעביר למס הכנסה – טופס 161 , 161 א'.


כאמור , מומלץ ורצוי להתייעץ עם איש מקצוע טרם ביצוע רצף קצבה / פיצויים.


הנאמר כאן אינו מחליף ייעוץ מס מסודר בתום סיום העסקה ויש לבחון זאת מול גורם מקצועי מוסמך.

bottom of page