top of page

מהו איזון אקטוארי בקרן פנסיה?בגוף מבטח, כגון חברת ביטוח וקרן פנסיה, מאזן אקטוארי הוא מאזן המציג את הנכסים שבידי הגוף המבטח, כולל הכנסות עתידיות מדמי ביטוח, לעומת ההתחייבויות של הגוף המבטח למבוטחיו.


ההפרש שבין הנכסים להתחייבויות הוא עודף אקטוארי (כאשר ההפרש חיובי) או גירעון אקטוארי (כאשר ההפרש שלילי). כאשר מתקיים שוויון בין הנכסים להתחייבויות, מתקיים איזון אקטוארי.


חישוב המאזן כולל הנחות והערכות אחדות, הן ביחס לצד הנכסים והן ביחס לצד ההתחייבויות, המשפיעות על תוצאות המאזן. בנסיבות אלה, חישוב המאזן מצריך אקטואריה, שתעריך את הבלתי ידוע.


נמחיש זאת במאזן אקטוארי של קרן פנסיה (הנשענת על בסיס של ערבות הדדית), המקבלת מדי חודש דמי גמולים מעמיתיה, ובתמורה מבטיחה להם פנסיה חודשית לכל ימי חייהם, במקרה של נכות או פרישה מעבודה עם ההגעה לגיל פרישה, וכן מבטיחה פנסיה לשאירים של העמית או הפנסיונר.בצד הנכסים נדרשות הערכות אחדות:

  • תזרים ההכנסות מדמי גמולים שמשלמים העמיתים. תזרים זה מושפע מגידול או קיטון במספר העמיתים, כמו גם שינוי בשכר המבוטח.

  • התשואה על השקעתם של הנכסים.

צד ההתחייבויות מושפע מגורמים בלתי ידועים רבים, בפרט בביטוח לטווח ארוך, כדוגמת ביטוח פנסיוני:

  • תשלומים צפויים לפנסיית זקנה: גורם עיקרי הוא ,תוחלת החיים של המבוטחים. בקרן פנסיה, המבטיחה לעמיתיה גמלה לכל חייהם, גידול בתוחלת החיים פירושו גידול משמעותי בהתחייבויות.

  • תשלומים צפויים לפנסיית נכות: סכום זה תלוי בשיעור העמיתים שייפרשו לפנסיית נכות.

  • תשלומים צפויים לפנסיית שאירים: ההבטחה לפנסיית שאירים לבן הזוג מצריכה מידע על שיעור הפנסיונרים המותירים בן זוג, כמו גם תוחלת החיים של בני הזוג.

תקנה 51א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 מחייבת קופת גמל לקצבה להגיש מדי שנה דין וחשבון אקטוארי שיכלול מאזן אקטוארי.

*לפי אתר ויקיפדיה


קרן הפנסיה מנהלת מאזן אקטוארי ובוחנת מידי רבעון האם נותרו עודפים בקופה.

מנגנון האיזון האקטוארי הוא המנגנון המחזיר את העודף האקטוארי או הגרעון האקטוארי שנצבר בקרן בחזרה למבוטחים .

כאשר האיזון שלילי זה על חשבון החוסכים אשר נדרשים לשלם תוספת "עמלה" לקרן. כאשר האיזון הוא חיובי הקרן מעניקה "תשואה" נוספת לחוסכים. האיזון האקטוארי נועד לסגור את הפער בין התחזית לכיסוי ביטוחי (אובדן כושר עבודה ומקרה מוות) לבין המצב בפועל.

לסיכום ,

בשיקולים של מעבר בין קרנות פנסיה, מומלץ ורצוי לבדוק גם מהו האיזון האקטוארי של הקרן אליה אנו עוברים שייתן לנו אינדיקציה על היחס בין הנכסים להתחייבויות של הקרן במשך השנים, שכאמור משפיע על המצטברת שלנו על פני השנים.


נתוני איזון אקטוארי בקרנות פנסיה 2017-2022 נכון ל5/3/2023 לפי אתר פנסיה נט;


נתוני איזון אקטוארי בקרנות פנסיה 2022 נכון ל5/3/2023 לפי אתר פנסיה נט;コメント


bottom of page