top of page
 • מהי קצבה מזכה?
  קצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1, למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו) והכל, למעט קצבה מוכרת. למעשה אלו ההפקדות המופקדות לקופ"ג מידי שנה .קיימות תקרות להפקדה לקצבה מזכה לשכיר ו/או עצמאי וזהו הסכום המעניק הטבת מס מידי שנה. תקרה קצבה מזכה חודשית לפורש לפי סעיף 9(א) שבגינה מגיע פטור ממס 9,430 ₪(נכון ל2024)
 • מהי קצבה מוכרת?
  קצבה הנובעת מתשלומים פטורים המשולמת מקופת גמל לקצבה , למעט מקרן פנסיה ותיקה. למעשה אלו ההפקדות מעל התקרה להטבת מס. לדוג' - הפקדות עמית לקופה במעמד עצמאי, שלא העניקו הטבות מס(ניכוי/זיכוי) , תגמולי המעסיק שנזקפו כשווי לעובד , תגמולי עובד שלא העניקו זיכוי מס , כספי פיצויים מעל תקרה (41,500 ש"ח נכון לשנת 2024) , כספים בקופת גמל להשקעה.
 • מהו הפטור לו אני זכאי בגיל פרישה ממס הכנסה?
  הפטור על קצבה מזכה ניתן תחת 2 תנאים : (לפי תיקון 190 ונוסחת השילוב 2012) א. גיל קבלת הקצבה הגבוה מגיל פרישה(67,62) (לפי שנה לידה בביטוח לאומי) או גיל זכאות. לדוג' אדם פרש פרישה מוקדמת בגיל 55 , מועד משיכת קצבה בגיל 67 זהו המועד הקובע לקבלת הפטור (לאחר קיבוע זכויות במס הכנסה) או לחילופין אישה פרשה בגיל 62 מעבודתה והחלה למשוך קצבה מגיל 65 - מועד קבלת הפטור(לאחר קיבוע זכויות במס הכנסה) גיל 65. ב. קצבה ממקורות פנסיוניים מעל קצבה מזערית (5,012 ₪ , נכון 2024) . הפטור מחושב על ידי הכפלת תקרת הקצבה המזכה – 9,430 ש"ח כפול אחוז הפטור. בשנת 2024 אחוז הפטור המרבי עומד על 52% או 4,904 שקלים ואמור לעלות עם השנים ל67% (תוספת של 15%) החל משנת 2025. כאמור , קיימים 3 סייגים א. הפטור מושפע ממשיכת כספי פיצויים פטורים שמייצר קנס של 1.35 ₪ על 1 ₪ משיכת כספי פיצויים פטורים וקיזוז הפטור בהתאם. ב. היוון כספי תגמולים קצבתיים אחרי שנת 2008 שמקטין את גובה הפטור ביחס של 1:1 ג. היוון כספי פיצויים קצבתיים (רצף קצבה) ביחד עם כספי תגמולים קצבתיים ביחס של 1:1.2
 • כיצד ניתן לקבל את הפטור ?
  מילוי טופס 161ד' למס הכנסה (קיבוע זכויות) . בטופס יש התייחסות למשיכת כספי פיצויים פטורים והקנס. והנחיות למס הכנסה לגבי יתרת ההון הפטורה שנותרה לטובת היוון כספים בעתיד או הגדלת הפטור על הקצבה.
 • מתי זכאים לקצבת זקנה מביטוח לאומי?
  ישנם 2 מועדים הקשורים לקביעת הגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק, גיל פרישה וגיל זכאות. גיל פרישה – גיל שבו הזכאות לקצבה מותנית בהכנסות (הכנסה ליחיד מתחת ל5,856 ₪ או 7,807 למי שיש בת זוג , נכון ל 2019) * הכנסה מפנסיה אינה נחשבת הכנסה. גיל פרישה לגברים – 67 , גיל פרישה לנשים – 62. גיל זכאות – זכאות לקצבת אזרח ותיק ללא קשר להכנסות. גיל זכאות לגבר – 70 , גיל זכאות לנשים – ילידות אוגוסט 1949 ומטה – 70 , ילידות ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 – 69 ו8 חודשים , ילידות מאי 1950 ואילך – גיל 70. סכומי קצבת אזרח ותיק הבסיסית בינואר 2019: ליחיד 1,554 ₪ ליחיד בן 80 ומעלה 1,641 ₪ ליחיד עם ילד אחד 2,046 ₪ ליחיד עם שני ילדים ויותר 2,538 ₪ לזוג* 2,335 ₪ לזוג* שמקבל הקצבה בן 80 ומעלה 2,422 ₪ לזוג* + ילד 2,827 ₪ לזוג* עם שני ילדים ויותר 3,319 ₪ הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בן/בת זוג. סכום התוספת הבסיסית עבור בן/בת זוג – 781 ₪. לעקרת בית לא משולמת תוספת עבור בן זוג. חשוב לציין! מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות – 199 ₪ ליחיד , 287 ₪ לזוג. לאשה נשואה לא מנכים דמי ביטוח בריאות. תוספות לזכאות הבסיסית תוספת ותק – 2% מהקצבה עבור כל שנת ביטוח שלמעלה מ10 שנות ביטוח ראשונות. תוספת מקסימלית 50% מהקצבה. תוספת דחיית קצבה – 5% עבור כל שנת דחייה עקב הכנסה מעבודה , בשנים שמגיל הפרישה עד גיל הזכאות. תוספת תלויים – (כאמור , סכום תוספת בסיסית עבור בן / בת זוג 781 ₪) לפי הגדרות ביטוח לאומי לבן / בת זוג / ילדים. (סכום תוספת עבור כל אחד משני הילדים 492 ₪ - ביטוח לאומי משלם לפי שני הילדים הראשונים של מקבל הקצבה לפי הגדרות ביטוח לאומי)
 • כמה פנסיה אקבל בגיל פרישה?
  פשוט. כמה כסף שנחסך בקופות השונות . יש משמעות אדירה לתכנון פנסיוני מוקדם ובדיקת המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק , כולל ליווי פנסיוני מסודר אחת לתקופה. בעיקרון ישנם מספר מוצרי "דגל" שיש למרביתנו בתיק הפנסיוני שלנו – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות וקופות גמל. השאלה איך ניתן לתרגם כספים אלו לקצבה ראויה ניתנת על ידי תכנון פרישה מסודר.
 • מתי ניתן לפדות קרן השתלמות בפרישה?
  גבר או אישה שהגיעו לגיל פרישה (גילאים 67 , 62 בהתאמה) יוכלו למשוך קרן השתלמות לאחר 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן או ממועד המשיכה האחרון ולא יצטרכו להמתין 6 שנות וותק.
 • האם משלמים ביטוח בריאות בגיל פרישה?
  כן . קיים ניכוי מקצבת אזרח ותיק. מקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה - ישלם סכום מינימלי של 104 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) מקבל קצבת אזרח ותיק ליחיד ללא השלמת הכנסה - ישלם 199 ש"ח (החל ב- 01.01.2019). גבר שמקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת בעבור אשתו, או שני בני זוג שמקבלים קצבאות זקנה מכוח עצמם - ינוכו מקצבתו של הגבר דמי ביטוח בריאות בשיעור של 287 ש"ח (החל ב- 01.01.2019). אישה נשואה שמקבלת קצבת אזרח ותיק ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי - פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות מהקצבה. (מאתר ביטוח לאומי)
 • מהו גיל זכאות לפי תיקון 190 (נוסחת השילוב)?
  גיל הזכאות לקבלת ההטבה : גיל פרישה (62,67) או מועד תחילת קבלת הקצבה – המאוחר מבניהם.
 • מה כולל מענק פרישה?
  מענק פרישה כולל את כל התשלומים שמשולמים לעובד עקב הפסקת עבודתו. מענק זה מורכב ברובו מכספי פיצויים אך לעתים מכיל בתוכו מענקים נוספים מכורח הסכמי עבודה בין העובד למעסיק כגון : ימי מחלה שטרם נוצלו , מענק הסתגלות , חלף הודעה מוקדמת , פיצויים מוגדלים וכו'. חשוב לציין פדיון ימי חופשה נכלל גם הוא כחלק מתשלום שניתן בפרישה אך נחשב כחלק מהשכר הרגיל ולא כחלק המענק.
 • האם כספי פיצויים פטורים ממס?
  כספי פיצויים לפי סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה עד תקרה של 13,750 (נכון 2024) כפול מספר שנות עבודה – פטורות ממס. ניתן לקבל פטור מוגדל של 1.5 משכורות במידה והסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מ13,750 ₪ כפול שנות עבודה וזאת עד לתקרה של 13,750 ש"ח בלבד.
bottom of page