top of page

רוצים לדעת מהם היתרונות הקיימים בקרן השתלמות?

קרן השתלמות – היא קופת גמל שנועדה תחילה לשכירים וכעבור שנים נפתחה גם לעצמאיים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים , שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. הקופה הינה פטורה ממס. כאמור לפי הכללים הנ"ל.

שכירים


לפי סעיף 3(ה) ו-9(16א) לפקודת מס הכנסה, העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, וזאת אם התקיימו שני התנאים הבאים:

1. הפקדות המעסיק אינם עולים מעבר ל7.5% משכר הקובע (שכר ברוטו למעט תשלומים שניתנו לו לכיסוי הוצאותיו) ו2.5% מהשכר על חשבון העובד וזאת עד לתקרת שכר של 15,712 ₪ (נכון ל2024) . ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור (כלומר הפקדות המעסיק יחויבו במס הכנסה לפי מדרגת מס של העובד במועד שבו הופקדו הכספים, ועל הרווחים יוטל מס רווחי הון בשיעור 25%).

2. העובד מבצע משיכות לפי המועדים הבאים :

- לאחר 3 שנים לצורך השתלמויות או לימודים

- לאחר 3 שנים ובתנאי שהעובד הגיע לגיל פרישה – לכל מטרה.

- לאחר 6 שנים מתחילת הפקדות – בכל גיל ולכל מטרה.

משיכת כספים לפני המועדים הנ"ל כרוך בניכוי מס על הפקדות המעסיק והרווחים שנצברו בקרן יחויבו אף הם במס לפי המס השולי של העובד. (לרוב עשויות הקרנות לנכות מס מקסימלי 47% ללא אישור מפקיד שומה , ניתן לבצע החזר מס).

הפקדת מעסיק מעבר לתקרה תחשב כהכנסה בידי העובד וינוכה מס לפי מס שולי ובעת המשיכה ישולם מס 25% על הרווחים.

עצמאים


על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת .

ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 293,397 ש"ח (נכון ל-2024). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 13,202 ש"ח (4.5% מ293,397 ש"ח).

הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:

· הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (20,520 ש"ח בשנת 2024). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.

· הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.

משיכה טרם מועדים אלו ינוכה מס בהתאם לדרגת המס של העצמאי.

חשוב להכיר!


- כספי החיסכון בקרן השתלמות אינם נחשבים לחלק מהעיזבון, ולכן הם אינם שייכים ליורשיו, ולא ניתן לקבל אותם באמצעות הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.

- עם מותו של החוסך ישולמו הכספים למוטבים שעליהם הצהיר החוסך בכתב כי הכספים ישולמו להם לאחר מותו ולא ליורשיו.

- החוסך יכול לקבוע כי המוטבים בקרן ההשתלמות יהיו יורשיו כדין (יורשיו על פי הצוואה או על פי החוק) ואז יועברו הכספים אליהם.

בנוסף עוד מספר פרטים קצרצרים..

א. עלויות ניהול זולות – היתרון העצום של קרנות השתלמות שניתן לנהל היום כספים בבתי השקעות שאמונים על יצירת רווחים ותשואות חיוביות עבורנו בעלויות ניהול זולות יותר מאשר ניהול השקעות בבנקים או בחברות ביטוח. בעידן שבו בתי השקעות נכנסים לתחום הנדל"ן מניב ונכסים בלתי סחירים אנו בעצם נכנסים לפרוטפוליו ההשקעה שמייצר לנו עוגן משמעותי לרווחים בתיק וכל זאת בעלויות ניהול זולות.

ב. מינוף – היום ניתן לקבל הלוואות זולות משמעותית על קרן ההשתלמות , ללא משיכה של הכסף (הוא ממשיך לעבוד..) ולייצר עוד אפיקי השקעה – נדל"ן , השקעות אלטרנטיביות וכו'.

ג. מגוון מסלולי השקעה – ניתן היום לבחור מסלולי השקעה רבים ומגוונים – השקעות בארץ / חו"ל , אגרות חוב מדינה , אגרות חוב קונצרניות , בניית תמהילי השקעה במספר מסלולים וניתן לשנות מסלול בכל רגע נתון.חשוב להתייעץ עם סוכן ביטוח פנסיוני .

ד. ניוד קרנות בין חברות – ניתן היום לנייד קרנות השתלמות בין בתי השקעות , לאחר שבדקנו את הגוף שאליו אנו נכנסים ללא קנסות תוך שמירה על הוותק והזכויות.


חשוב תמיד להתייעץ עם איש מקצוע בכל היבט מקצועי שקשור לקרן השתלמות.

Comments


bottom of page