top of page

מה זה תיקון 190 המדובר?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נולד בשנת 2012 והמהווה תיקון לעיוות שנוצר בשנת 2008 בדמות תיקון 3.

בתיקון 3 נאמר שכל הפקדה למוצר פנסיוני (למעט קרן השתלמות) קרי , קופות גמל , קרן פנסיה וביטוח מנהלים תהיה אך ורק לטובת קצבה עתידית שתמשך בגיל 60.

הכוונה שאם בעבר יכולנו לבחור הפקדה פנסיונית בחלוקה לקצבה והון , מ2008 נסתם עליה הגולל. כמו כן נוצרו 2 מושגים שונים :

קצבה משלמת : ניתן לקבל ממנה קצבה במישרין

קצבה לא משלמת : ביטוח מנהלים הוני או קופת גמל, שלא ניתן למשוך ממנה קצבה (למעט פיצויים) אלא בהעברה למוצר שיודע לשלם קצבה (קרי , קרן פנסיה , ביטוח מנהלים קצבתי)

ובכך נוצר העיוות שמ1.1.2008 – סכומי חסכון שהיו פטורים ממס החל מגיל 60 הפכו ל"קצבה חייבת" (שיעורי מס מ10% - 48%)

תיקון 190 נועד על מנת לאזן את הדברים והוא מכיל סעיפים רבים העוסקים בפטור על קצבה המזכה, בקצבה המוכרת ומקורותיה ואף בהפקדות לחסכון פנסיוני לבעלי שליטה.

כיום הפטור לקצבה מזכה לא מותנה בגובה הקצבה עצמה ואם בעבר הפטור עמד על 35% היום ישנה הגדלת הפטור לפי פעימות

2012-2016 סה"כ הפטור 43.5% (35% + 8.5%)

2016-2020 סה"כ הפטור 49% (35% + 14%)

2020-2015 סה"כ הפטור 52% (35% + 17%)

2025 ואילך סה"כ הפטור 67% (35% + 32%)

נכון ל2024 הפטור במונחי כסף עומד על 4,904₪ (9,430 * 52%) , המשמעות היא שעם נקודות זכות + פטור בקצבה ניתן לקבל קצבה פטורה ממס מהכנסה של כ10,000 ₪.

קצבה מוכרת – קצבה פטורה ממס מאחר ושולם עליה מס בעת ההפקדה.

לדוג' –

א. הפקדה פנסיונית בידי מעסיק מעל פעמיים וחצי שמ"ב (שכר ממוצע במשק) מחייבת אותך בשווי מס , מה שיחשב בגיל פרישה קצבה מוכרת

ב. הפקדה של 7% תגמולים בידי שכיר מעל שמ"ב.

ג. הפקדת פיצויים מעל שכר 41,500 ש"ח (2024)

ד. הפקדות במעמד עצמאי שלא קיבלת הטבות מס.

ה. הפקדה לקופת גמל להשקעה

ו. פיצויים לאחר התחשבנות.

כאמור , מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בתחום למימוש הטבות ומשיכת קצבאות שכוללות את הטבות המס.

Comments


bottom of page